Редакційна політика

Галузь та проблематика

Метою журналу є висвітлення сучасних дослідницьких підходів та результатів оригінальних фахових досліджень у галузі філософських наук та релігієзнавства, що відповідають міжнародним академічним стандартам і здійснюються за визначеним тематичним спрямуванням.

Пріоритетними для журналу є дослідження з такої тематики:

 • філософська думка на українських теренах (історія та сьогодення);
 • історія вітчизняної духовно-академічної та університетської філософії;
 • методологічні проблеми історико-філософського пізнання;
 • історія світової філософії;
 • сучасна світова філософія (основні тенденції, актуальні проблеми, перспективи розвитку);
 • академічне релігієзнавство.

Журнал здійснює першодруки таких типів матеріалів

 • дослідницькі статті, позначені науковою новизною;
 • впорядковані й супроводжені вступними статтями архівні документи з історії філософської та богословської думки на українських теренах;
 • супроводжені науковим коментарем матеріали з рукописної спадщини мислителів, діяльність яких дотична до профілю і тематики журналу;
 • рецензії на нові монографії, відповідні профілю і тематиці журналу;
 • бібліографічні огляди, що містять короткий опис видань, відповідних профілю і тематиці журналу;
 • огляди наукових заходів (конференцій, семінарів, круглих столів тощо), кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА.

Матеріали кожного числа журналу розподіляються за жанровими розділами і тематичними рубриками.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

З метою підтримання належного рівня якості наукових публікацій та їх відповідності академічним стандартам статті, подані до журналу, проходять процедури:

1) перевірки на відповідність технічним вимогам до оформлення та

2) подвійного «сліпого» рецензування.

На першому етапі редакція журналу здійснює первинну перевірку поданих до журналу статей на відповідність науковому профілю видання та технічним вимогам до оформлення текстів. На цьому етапі редакція може відхилити статтю, якщо: 1) її тематика не відповідає профілю видання; 2) текст не відповідає науковому формату видання; 3) текст має значні мовностилістичні недоліки. Редакція може повернути статтю авторові на доопрацювання, якщо технічне оформлення статті не відповідає встановленим вимогам повною мірою.

Первинна перевірка триває до 14 календарних днів від дати отримання рукопису редакцією. По завершенні перевірки редакція повідомляє авторів про її результати.

Статті, прийняті для подальшого розгляду, проходять процедуру подвійного «сліпого» рецензування, яка є анонімною для обох рецензентів та для автора/авторів. Імена рецензентів не підлягають розголошенню навіть після друку статті.

До рецензування кожної статті головний редактор залучає мінімум двох авторитетних науковців, чия спеціалізація відповідає профілю видання. Разом із письмовим зверненням обидва рецензенти отримують закодовану статтю та типову форму рецензії, яка охоплює такі питання:

• чи відповідає зміст статті заявленій у назві темі;
• чи відповідає текст статті нормам академічної доброчесності;
• чи відповідає текст статті критеріям науковості та рівню дослідницьких статей;
• чи продемонстровано у тексті статті належну обізнаність автора із відповідною літературою з тематики дослідження;
• чи має стаття певну наукову новизну;
• чи має текст статті теоретичну та/або практичну значущість;
• у чому конкретно полягають позитивні сторони статті;
• чи потребує текст статті змістовного доопрацювання; якщо так, які недоліки чи прогалини підлягають усуненню.

Процедура подвійного «сліпого» рецензування триває до 2 місяців від дня надсилання статті рецензентам.

За результатами рецензування редколегія ухвалює рішення про:

прийняття статті до друку (в разі, якщо обидві рецензії є позитивними і не містять принципових зауважень, які потребують обов’язкового врахування);
• про відмову у прийнятті статті до друку (в разі, якщо виявлено, що зміст статті не відповідає заявленій у назві темі або ж текст статті не відповідає нормам академічної доброчесності, критеріям науковості та міжнародному рівню дослідницьких статей);
• про повернення статті автору на доопрацювання з урахуванням зауважень рецензентів (у разі, якщо зазначені в рецензії позитивні сторони статті значно переважають виявлені недоліки і прогалини).

Редакція письмово повідомляє авторів про рішення, ухвалене редколегією. Статтю, що підлягає доопрацюванню, редакція надсилає автору разом із переліком зауважень рецензентів. Після доопрацювання автором редакція передає статтю на повторний розгляд тим самим рецензентам. Термін повторного розгляду статті – до 1 місяця від дня надсилання статті рецензентам. За результатами повторного рецензування редколегія ухвалює рішення про прийняття доопрацьованої статті до друку чи її відхилення та повідомляє його автору.

Рішення про відхилення статей на первинному етапі чи на етапах рецензування є остаточними. Редколегія не веде дискусій з авторами щодо підстав відхилення статей.

 

Періодичність публікації

Журнал виходить двічі на рік ‒ у червні та грудні.

Від подання рукопису до публікації прийнятої статті зазвичай минає до 6 місяців.

 

Політика відкритого доступу

Журнал забезпечує доступ до його вмісту на принципах відкритості та доступності, що дає змогу читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або покликатися на повні тексти його матеріалів.

Кожний випуск журналу виходить у друкованому й електронному вигляді. Електронну версію обов’язково розміщують у вільному доступі як окремий підсайт на сайті НаУКМА та/чи в інституційному репозитарії НаУКМА eKMAIR, а також передають до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського для розміщення на порталі «Наукова періодика України».

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Редакційна політика та етичні норми

Дотримуючись принципів вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу, журнал провадить політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту.

У своїй діяльності редакція керується пріоритетами науковості, високої якості публікацій, дотримання академічної доброчесності і міжнародних академічних стандартів. Стосунки між редакцією, авторами і рецензентами ґрунтуються на дотриманні етичних норм, визначених Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE) у відповідному керівництві «Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors».

Подані до редакції рукописи оцінюються з позицій об’єктивності, неупередженості та наукової якості.

Редакція та члени редколегії дотримуються заявлених термінів прийняття, відбору та публікації статей; дбають про недопущення поширення поданих до редакції матеріалів до їхньої публікації, дотримання авторських та суміжних прав авторами та видавцем журналу, збереження конфіденційності особистих контактних даних, отриманих від автора.

Всі матеріали, подані до журналу, перевіряються з допомогою антиплагіатної системи Unichek.

Журнал відхиляє будь-які матеріали, в яких не дотримано вимог щодо недопущення плагіату, порушень норм академічної доброчесності та авторського права. У випадку виявлення у поданих до редакції матеріалів плагіату чи зазначених порушень журнал припиняє подальшу співпрацю з автором. 

 

Вартість публікації

Публікація в журналі для працівників, аспірантів і докторантів Національного університету «Києво-Могилянська академія», а також членів редколегії та докторів наук, є безкоштовною. Для авторів з інших установ вартість друку одного аркуша формату А4 становить 40 грн. Оплату здійснюють у разі прийняття статті до друку за наданими реквізитами.

 

Індексування

Періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство» проіндексовано в науково-репозитарних базах, наукометричних базах даних та наукових пошукових системах: