Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.

  • Автор погоджується з редакційною політикою журналу, принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.

Керівництво для авторів

Редакція журналу «Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство» приймає до розгляду тексти у галузі філософських наук та релігієзнавства за визначеними типами і тематичним спрямуванням (див. Галузь і проблематика).

Статті повинні мати оригінальний дослідницький характер, відповідати критеріям науковості, мати певну наукову новизну, теоретичну та/або практичну значущість, засвідчувати належну обізнаність автора із відповідною літературою з тематики дослідження.

Фактом подання матеріалів до журналу автор висловлює згоду з його редакційною політикою, етичними принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

 

ЯК ПОДАТИ СТАТТЮ:

Матеріали надсилаються електронною поштою за адресою: NZPR@ukma.edu.ua

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:

1) Орієнтовний обсяг ‒ до 40 тис. знаків; мови – українська, англійська.

2) Матеріали (статті, рецензії тощо) подаються в електронному варіанті у програмі Місrosoft Word (Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі береги – 2 см) у форматі doc. Без переносів у словах.

3) Перед основним текстом статті зазначається:

• УДК;
• Прізвище та ініціали автора (рядковими літерами, курсивом);
• ORCID-ідентифікатор автора (ORCID ID) (див.: https://orcid.org/)
•  Через відступ в один абзацний рядок – назва статті (по центру) – (розмір 14, жирний шрифт, великі літери)
• Після назви (відступ – один абзацний рядок) подається україномовна анотація (1000‒1800 знаків) та ключові слова українською мовою (розмір 13, курсив).

4) Вимоги до оформлення основного тексту статті:

• Оформлення внутрішньотекстових посилань в тексті статті має відповідати стандарту APA (6th edition). У круглих дужках слід наводити прізвище автора, рік видання, сторінку. Наприклад: (Лютий, 2016, с. 22).
• За необхідності уточнень і зауважень, текст статті супроводжується посторінковими примітками (нумерація приміток наскрізна – 1, 2, 3...).
• Цитування у текстах здійснюється тільки за оригінальними джерелами (не перекладами!).
• Цитати подаються, як правило, українською мовою або, якщо це доцільно, мовою оригіналу. Архівні та рукописні джерела цитуються і публікуються мовою оригіналу. Зміст цитат і посилання на відповідні сторінки мають чітко відповідати першоджерелам.
• Назви будь-яких періодичних видань подаються у тексті мовою оригіналу.
• У тексті статті слід використовувати поліграфічні лапки: «...».
• За наявності у цитатах слів у лапках, використовується система подвійних лапок (лапки в лапках): «……….“ …”…….».
• Знак дефісу (-) не виокремлюють пробілами (будь-який, історико-філософська, врешті-решт) і не використовують замість тире (–)
• Знак тире (–) обов’язково виокремлюють пробілами.
• Використання довгого тире (―) у тексті і списку літератури не передбачено
• Оформлення дат. Приклади: 16 лютого 2010 р.; 1912 р.; у 1824 – 1826 рр.; у 1860-х рр. (не у 60-х рр. ХІХ ст.!); на зламі 1960–1970-х рр.; ХІХ – початку ХХ ст.; XVII – XVIII ст.
• У назві статті або при першому згадуванні будь-якої особи у тексті подаються її ім’я та прізвище (Густав Шпет). При подальшому згадуванні – ініціал і прізвище (через пробіл) : Г. Шпет.
• Імена та прізвища іноземних авторів подаються у відповідності до норм чинного правопису, згідно з яким подвоєння приголосних у власних іменах зберігається: Дж. Локк, Іммануїл Кант, Т. Гоббс, Е. Гуссерль.
• При транслітерації іноземних імен та прізвищ літера Г(г) відповідає літері Н(h), літера Ґ (ґ) – літері G (g) : М. Гайдеґґер, Геґель, Карл Ґустав Юнґ.
• Знак апострофу має виглядати так: ’

5) Вимоги до оформлення списку джерел:

• Основний текст статті супроводжується двома списками літератури – оригінальним і перекладеним англійською мовою.
• Списки літератури мають відповідати стандарту APA citation style (6th edition). Для полегшення оформлення бібліографії варто скористатися бібліографічними менеджерами, наприклад:  ZoteroMendeleyEndNote, які допоможуть уникнути помилок в оформленні списку літератури. 
• Джерела наводять мовою оригіналу; це стосується не лише прізвищ авторів і назв творів, а й місць видання, видавництв, скорочень, що позначають томи, випуски, сторінки тощо.
• Список має бути ненумерованим.
• На початку списку вміщують кирилографічні джерела (за алфавітом), за ними – латинографічні (також за алфавітом).

6) Після основного тексту статті вміщується:

• ініціал та прізвище автора в латинській транслітерації (курсивом)
• назва статті англійською мовою (по центру, великими жирними літерами).
• Далі – через 1 абзацний рядок – англомовні анотація (1800 знаків, розмір 13, курсив) та ключові слова.

Автори статей також мають подати про себе такі дані (українською та англійською мовами):

• прізвище, ім’я та по батькові
• науковий ступінь та вчене звання (за наявності),
• місце основної роботи, посада;
• номер телефону, e-mail

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.