DOI: https://doi.org/10.18523/2617-16781141913

Вчення Арістотеля про субстанцію: томістичний погляд

Bohdan Babenko

Анотація


Статтю присвячено одному з головних понять філософії Арістотеля ‒ субстанції ‒ та його інтерпретації в працях представників екзистенційного томізму, зокрема Е. Жільсона (1884‒1978) і М. А. Кромпца (1921‒2008). Автор акцентує увагу на необхідності розглядати вчення про субстанцію передусім у контексті визначення предмета наукового знання і, відповідно, способу пізнання цього предмета. Для унаочнення епістемологічного реалізму, який, на думку томістів, є характерною рисою філософії Арістотеля, у статті проаналізовано погляди щодо істинного предмета наукового знання в попередній античній традиції. Автор показує, що для Стагірита цим предметом є одинично-конкретне, яке становить базу формування філософського розуміння сущого як предмета наукового пізнання. Як зауважує Кромпец, спосіб побудови загальної теорії науки в Арістотеля пов’язаний із пошуком причини, через яку щось є саме таким із необхідністю. Шлях, яким Арістотель приходить до формування власне чотирьох причин, пов’язаний зі специфікою питання διὰ τί (чому? через що?), яке є наукотворчим. Такий аналіз через причини дає змогу зрозуміти, що кожне одиничне суще має складену структуру. Аналізуючи одиничне суще-субстанцію, Арістотель виділяє в ньому той елемент, який дозволяє зробити одиничне предметом науки.

Матеріал надійшов 23.02.2018


Ключові слова


субстанція; суще; метафізика; наука; акциденція

Повний текст:

PDF

Посилання


Aristotle. (1937). O dushe [On the Soul]. Moscow: GSEI [in Russian].

Aristotle. (1996). Metafizyka. T. 1. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Gilson, E. (1963). Byt i istota. Warsawa: PAX.

Gilson, E. (1999). Tomizm [Thomism]. St. Petersburg: Universitetskaia kniga [in Russian].

Krąpiec, M. A. (1963). Struktura bytu. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Krąpiec, M. A. (2000). Arystotelesowska koncepcja substancji. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Krąpiec, M. A. (n. d.). Dia ti. Retrieved from http://www.ptta.pl/pef/pdf/d/diati.pdf.

Plato. (1994). Sobranie sochinenii v 4 t. T. 3 [Collected Works in 4 vol. Vol. 3]. Moscow: Mysl [in Russian].

Stróżewski, W. (2014). Ontolohiia [Ontology]. Kyiv: Dukh i Litera [in Ukrainian].

Thomas de Aquino. (n. d.a). Sententia libri Metaphysicae. Liber VII. Retrieved from http://www.corpusthomisticum.org/cmp07.html.

Thomas de Aquino. (n. d.b). Sententia libri Metaphysicae. Liber V. Retrieved from http://www.corpusthomisticum.org/cmp05.html.


Copyright (c) 2018 Bohdan Babenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.