DOI: https://doi.org/10.18523/2617-16781141918

Історико-філософська концепція Петра Кудрявцева: європейський контекст

Liudmyla Pastushenko

Анотація


У статті здійснено аналіз історико-філософської концепції Петра Кудрявцева в контексті основних тенденцій та орієнтирів розвитку історико-філософської науки в Європі ХІХ – початку ХХ ст. Автор з’ясовує специфіку оригінального підходу П. Кудрявцева до розуміння історико-філософського процесу, сформованого на підставі творчого переосмислення протилежних раціоналістичної та емпіричної (позитивістської) моделей історико-філософського пізнання. У статті доведено схожість історико-філософських поглядів київського мислителя з ідейними настановами представників післягеґелівської історико-філософської традиції (В. Віндельбанда, К. Фішера). Реконструюючи зміст історико-філософської концепції П. Кудрявцева, зроблено висновок про те, що концепція київського мислителя, з одного боку, увиразнює стрижневу для західноєвропейської філософії на зламі ХІХ–ХХ ст. ціннісну проблематику, з другого – має за мету протистояння панівним у сучасній європейській філософії релятивістським та нігілістичним тенденціям.

Матеріал надійшов 26.02.2018


Ключові слова


Петро Кудрявцев; Київська духовна академія; історико-філософська концепція; абсолютизм; релятивізм; раціоналізм; емпіризм; абсолютні цінності; західноєвропейська філософія

Повний текст:

PDF

Посилання


Fisсher, K. (2003). Istoriia novoi filosofii: Vvedenie v istoriiu novoi filosofii. Frensis Bekon Verulamskii [Geschichte der neueren Philosophie]. Moscow: AST [in Russian].

Izvlechenie iz zhurnalov Soveta Kievskoi Dukhovnoi Akademii za 1908–1909 uchebnyi god [Extract from the journals of the Council of the Kiev Theological Academy for the 1908–1909 academic year]. (1909). Kyiv: Tipografiia “Pert Barskii” [in Russian].

Kudriavtsev, P. (1898). Neskolko zamechanii ob otnoshenii istorii filosofii k bogoslovskoi nauke [A few remarks about attitude of history of philosophy toward theological science]. Vera i Razum, 2 (1), 49-66 [in Russian].

Kudriavtsev, P. P. (1900–1902). Lektcii po istorii filosofii v zapisiakh studentov [Lectures on history of philosophy in the notes of students]. (F. 160, No 1632). Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho, Kyiv [in Russian].

Kudriavtsev, P. (1901). Glavnye momenty v istorii voprosa ob otnoshenii very k znaniiu [Main moments in history of question about attitude of faith toward knowledge]. Trudy Kievskoi dukhovnoi akademii, 10, 176-201 [in Russian].

Kudriavtsev, P. (1904а). K kharakteristike sovremennogo empirizma [To description of modern empiricism]. Trudy Kievskoi dukhovnoi akademii, 1, 101-142 [in Russian].

Kudriavtsev, P. (1904b). K kharakteristike sovremennogo empirizma [To description of modern empiricism]. In Otchet o sostoianii Kievskoi Dukhovnoi Akademii za 1902–1903 uchebnyi god i aktovaia akademicheskaia rech (26 sentiabria 1903 goda) [Report on the state of Kyiv Theological Academy for the 1902–1903 academic year and Assembly academic speech (September 26, 1903)] (pp. 285-294). Kyiv: Tipografiia I. I. Gorbunova [in Russian].

Kudriavtsev, P. (1907). Ocherki sovremennogo empirizma [Essays of modern empiricism]. Kyiv: Tipografiia I. I. Gorbunova [in Russian].

Kudriavtsev, P. (1908). Absoliutizm ili reliativizm? Opyt istoriko-kriticheskogo izucheniia chistogo empirizma noveishego vremeni v ego otnoshenii k nravstvennosti i religii. Prolegomena [Absolutism or relativism? Experience of historical and critical study of pure empiricism in modern time in his attitude toward morality and religion. Prolegomena. Iss. 1]. Kyiv: Tipografiia I. I. Chokolova [in Russian].

Kudriavtsev, P. (1916). K istorii literaturnogo vozrozhdeniia srednevekovogo katolitcizma v novoe vremia [To the history of literary revival of medieval catholicism in modern time]. Trudy Kievskoi dukhovnoi akademii, 7-8, 237-268, 11-12, 327-381 [in Russian].

Kudriavtsev, P. (1930). Osvitni mandrivky vykhovantsiv Kyivskoi akademii za kordon u 18 st. [Educational trips of pupils of the Kyiv academy abroad in the 18 century]. In Kyivski zbirnyky istorii y arkheolohii, pobutu y mystetstva [Kyiv collections of history and archaeology, way of life and art]. Col. 1 (pp. 285-294). Kyiv: Akademichna komisiia istorii Kyieva [in Ukrainian].

Lipps, T. (1900). Osnovnye voprosy etiki [Die ethischen Grundfragen]. St. Petersburg: Izd. N. O. Popovoi [in Russian].

Luft, S. (2015). Philosophical Historiography in Marburg Neo-Kantianism: The Example of Cassirer’s Erkenntnisproblem. In G. Hartung, & V. Pluder (Eds.), From Hegel to Windelband. Historiography of Philosophy in the 19 th Century (pp. 181-205). Boston: De Gruyter.

Pastushenko, L. A. (2005). Petro Kudriavtsev: absoliutni tsinnosti v istoryko-filosofskomu vymiri [Petro Kudriavtsev: absolute values in historical-philosophical measurement]. Naukovi zapysky NaUKMA. Filosofiia ta relihiieznavstvo, 37, 77-82 [in Ukrainian].

Pastushenko, L. A. (2015). Kudriavtsev Petro Pavlovych. In M. L. Tkachuk, & V. S. Briukhovetskyi (Eds.), Kyivska dukhovna akademiia v imenakh: 1819–1924 [Kyiv Theological Academy in names: 1819–1924] : encyclopedy in 2 vol. Vol. 1: A–K (pp. 729-735). Kyiv: Publishing house “Kyievo-Mohylianska akademiia” [“Kyiv-Mohyla Academy”] [in Ukrainian].

Paulsen, F. (1909). Etika [Ethik]. In Filosofiia v sistematicheskom izlozhenii V. Dilteia, A. Rilia, V. Ostvalda, V. Vunda i dr. [Philosophy is in systematic exposition of W. Dilthey, A. Riehl, W. Ostwald, W. Wundt and others] (pp. 299–330). St. Petersburg: Obshchestvennaia polza [in Russian].

Petzoldt, J. (1909). Problema mira s tochki zreniia pozitivizma [Das Weltproblem vom Standpunkte des relativistischen Positivismus aus historisch-kritisch dargestellt]. St. Petersburg: Shipovnik [in Russian].

Tkachuk, M. (2002). Istoriia filosofii v kulturolohichnomu vymiri (z dosvidu kyivskykh istorykiv filosofii XIX – pochatku XX st.) [History of philosophy in a culturological measurement (from experience of the Kyiv historians of philosophy XIX – beginning XX centuries)]. Naukovi zapysky NaUKMA. Filosofiia ta relihiieznavstvo, 20, 19-30 [in Ukrainian].

Vanzo, A. (2016). Empiricism and Rationalism in Nineteenth Century History of Philosophy. Journal of the History of Ideas, 77 (2), 253-282.

Windelband, W. (1998). Ot Kanta do Nitcshe [Geschichte der neueren Philosophie, B. 2]. Moscow: KANON-press, Kuchkovo pole [in Russian].


Copyright (c) 2018 Liudmyla Pastushenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.